Goc giai tri, Truyen cuoi, Hài, Tho vui, Tranh vui, Video clip hai, Vui cười, thư giãn, Cuoi 24h, giải trí
Thiet ke website Thiet ke website
Thiet ke web Thiet ke web
Chương 15: Triệu Vân gặp Bụt - Tam quốc diễn nghĩa Hài
(cuoi 24h) - Bấy giờ, Viên Thiệu đóng quân ở Hà Nội, lương thảo thiếu hụt, Thứ sử Ký Châu là Hàn Phúc thỉnh thoảng cho người chở lương thực đến giúp.
Chương 14: “Siêu sao” Tôn Kiên - Tam quốc diễn nghĩa Hài
(cuoi 24h) - Nay nói Tào Tháo chiêu mộ nhân tài, Viên Thiệu cũng dẫn ba vạn quân rời Bột Hải kéo đến hội thề với quân Tào. Liên quân tám xứ cùng mời Lưu, Quan, Trương tham gia. Ra quân trận nào thắng trận đó.
Chương 13: Cá độ kiểu Hạ Hầu Đôn - Tam quốc diễn nghĩa Hài
(cuoi 24h) - Tháo biết không còn đường lui bèn về nhà vay mượn tiền huy động người làm binh biến, chưa được mấy ngày các dũng sĩ khắp nơi kéo đến: Vệ Hoằng, Nhạc Tiến, Lý Điển, Hạ Hầu Đôn, Tào Nhân, Tào Hồng.
Chương 12: Tào Tháo biến thành gà mái - Tam quốc diễn nghĩa Hài
(cuoi 24h) - Lại nói về Tào Tháo, bấy lâu nhìn cảnh Đổng Trác lộng quyền coi chuyện phế lập vua như chơi thì lấy làm tức lắm, lâu nay Tháo vốn được lòng Đổng Trác nên mới nghĩ ra kế hành thích vào ban đêm.
Chương 11: Người ngoài hành tinh xuất hiện - Tam quốc diễn nghĩa Hài
(cuoi 24h) - Nhân sự kiện cây xăng của Hà Tiền bị quân lính châm lửa đốt nổ tùm lum, Đổng trác phao tin do người ngoài hành tinh làm vụ này, còn bày ra một câu chuyện để dân chúng tin.
Chương 10: Hà Tiến và Hà Tiền - Tam quốc diễn nghĩa Hài
(cuoi 24h) - Năm Trung Bình thứ sáu, mùa hạ, tháng tư, vua Linh Đế đau nặng, bèn triệu Đại tướng quân Hà Tiến vào cung để thương nghị.
Chương 9: Trương Phi tẩn Đốc Bưu - Tam quốc diễn nghĩa Hài
(cuoi 24h) - Bấy giờ giặc Khăn Vàng đã tan, bọn Thập Thường Thị vẫn được vua Linh Đế tin dùng, chúng lại có nhiều vây cánh, trong đó có Đốc Bưu.
Chương 8: Tôn Kiên xài chiêu cũ - Tam quốc diễn nghĩa Hài
(cuoi 24h) - Đổng Trác có hiệu là Trọng Dĩnh, người xứ Lũ Tây, vùng Lâm Thao, làm quan Thái Thú quận Hà Đông, vốn là một kẻ có tính kiêu ngạo, thi thoảng lại nói những câu rất củ chuối như ở phần trước độc giả đã đọc. Bởi thế, Trương Phi muốn giết đi.
Chương 7: Chiến đấu trên sa mạc - Tam quốc diễn nghĩa Hài
(cuoi 24h) - Trước nói giặc Khăn Vàng bị một võ tướng có bề ngoài hơi bị khác người đuổi đánh khi chạy từ rừng lau ra.
Chương 6: Đánh giặc trừ nợ - Tam quốc diễn nghĩa Hài
(cuoi 24h) - Trước nói ba anh em Lưu, Quan, Trương kết nghĩa “quán Vườn đào”, sau khi kết nghĩa bèn đem năm trăm quân hương dũng đến ra mắt quan Thái Thú Lưu Yên.
Tổng số 73. Trang trước 1 | 2 | 3 | 4 | [5] | 6 | 7 | 8   Trang sau
 
Thiet ke web Thiet ke web
 
Mr Giang - 098.234.1612
giangnm1612  giangnm1612
Mr Phương - 0988.484.594
phuong1405  phuong1405
 
Thiet ke website Thiet ke website